Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser gældende for Venue POS A/S

 

Aalborg d. 1/2 2021

 

ANVENDELSE OG GYLDIGHED

Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser er gældende for salg af enhver leverance fra Venue POS A/S, medmindre disse vilkår udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

 

Købers angivelse af særlige eller generelle betingelser eller krav i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre Venue POS udtrykkeligt og skriftligt har accepteret fravigelserne.

 

Afsnit A indeholder generelle bestemmelser, som gælder for enhver leverance fra Venue POS med de tilføjelser og ændringer, der fremgår af de specielle vilkår for de beskrevne leverancer i afsnit:

 

- B (hardware)

- C (software)

- D (serviceløsninger)

 

A. FÆLLES BESTEMMELSER

 

A1. TILBUD / ORDRE

A1.1 Aftale mellem Køber og Venue POS anses først for indgået, når Venue POS har fremsendt ordrebekræftelse.

 

A 1.2 Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Venue POS skriftlige godkendelse.

 

A2. Betaling

Medmindre andet er aftalt, er købesummen for alle leverancer, såvel komplette som delleverancer; forfaldne til betaling netto kontant 10 dage ved leveringen. Betaler køber ikke købesummen inden betalingsfristens udløb, kan Venue POS fra forfaldsdagen beregne sig morarenter med 1,5 % af købesummen per påbegyndt kalendermåned. Venue POS er endvidere berettiget til at beregne sig et rykkergebyr på kr. 100,- for hver rykkerskrivelse til køber.

 

Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

 

A3. EJENDOMSFORBEHOLD

Venue POS har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt. Indtil ejendomsretten er overgået til køber, forpligter køber sig til at holde leverancen brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til nyværdi og ikke foretage nogen ændringer, flytning, pantsætning, udlejning eller udlån af leverancen.

 

A4. LEVERING

Med mindre leveringstid er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af Venue POS er leveringstid angivet omtrentligt og er uforbindende.

 

Levering sker Ex Works ab Venue POS lager, medmindre andet er aftalt.

 

A5. TEGNINGER OG BESKRIVELSER

Alle tegninger og tekniske dokumenter med relation til varen eller fremstilling af denne, som er fremsendt af den ene part til den anden, før eller efter aftalens indgåelse, skal forblive den afsendende parts ejendom. Køber indestår for at tegninger, tekniske dokumenter m.v. leveret af denne såvel som den endelige vare produceret efter sådanne tegninger, tekniske dokumenter m.v. ikke krænker tredjemands immaterielle ret. Såfremt tredjemand hævder, at dennes immaterielle ret er krænket, er Venue POS berettiget til at stoppe produktion og/eller levering af varen.

 

A6. GARANTI

Såfremt der ydes garanti fra Venue POS vil garantien være udtrykkelig og skriftlig aftalt.

 

A7. REKLAMATION

Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til Venue POS straks efter manglen er opdaget.

 

Meddelelsen skal indeholde leveringsdato, en specifikation af manglen samt angivelse af tidspunkt for konstatering af manglen. Uanset af hvilken årsag, der ikke er reklameret, fortaber køber sine indsigelser, såfremt han ikke inden 2 uger fra levering har reklameret overfor Venue POS. Nye dele, der indenfor reklamationsfristen leveres til udskiftning af mangelbehæftede dele, er undergivet reklamationsret indtil udløbet af den oprindelige reklamationsfrist, dog mindst i 2 uger regnet fra tidspunktet for udskiftningen.

 

Det er Venue POS afgørelse om en mangel skal afhjælpes ved omlevering, afhjælpning eller ved at meddele køber et rimeligt forholdsmæssigt afslag.

 

Såfremt køber ikke underretter Venue POS om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

 

I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til Venue POS uden dennes skriftlige godkendelse. Ved uberettiget reklamation forbeholder Venue POS sig ret til at debitere sine omkostninger i forbindelser hermed.

 

Reklamation vedrørende fakturaer skal fremsendes skriftligt inden 8 dage efter fakturaens modtagelse.

 

A8. ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSET HÆFTELSE

Venue POS ansvarsbegrænsning efter dette afsnit indskrænker ikke Venue POS forpligtelser eller ansvar efter ufravigelig lovgivning.

 

Venue POS hæfter i intet tilfælde, uanset på hvilket grundlag et krav rejses, ikke for indirekte tab og følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende. Ligeledes fraskriver Venue POS sig ethvert ansvar for tab af data, software eller omkostninger i forbindelse med retablering heraf.

 

Venue POS ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, køber har erlagt for den del af leverancen (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres. Uanset størrelsen af vederlaget for leverancen, er Venue POS samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til dkk 2.000.000 pr. aftale.

 

Venue POS har intet ansvar for mangler ud over det i dette punkt foreskrevne. En eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til at udøve nogen misligholdelsesbeføjelser medmindre der er indgået udtrykkelig og skriftlig aftale herom.

 

A9. FORCE MAJEURE

Køber er ikke berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure. Såfremt force majeure omstændighederne vedbliver i mere end tre måneder står det dog køber frit for at ophæve aftalen uden krav på erstatning indtil 14 dage før tidligste levering fra Venue POS.

 

Force majeure foreligger, såfremt Venue POS eller dennes underleverandører forhindres i at opfylde sine forpligtelser som følge af pandemier, krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud, samt arbejdskonflikter, strejke, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale eller hertil knyttede aftaler.

 

 

A10. PRODUKTANSVAR

For produktansvar er Venue POS ansvarlig i overensstemmelse med de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Venue POS fraskriver sig produktansvar på ethvert andet grundlag.

 

Ved skade på ting, der efter sin art er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse, er Venue POS alene ansvarlig efter nedenstående regler:

 

- I) Venue POS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i købers besiddelse.

 

- II) Venue POS er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre som købers produkt måtte forårsage som følge af en defekt i varen.

 

- III) Venue POS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Venue POS ansvar kan endvidere ikke overstige den betalte købesum, ligesom Venue POS kun er ansvarlig i 3 måneder fra varens overgivelse til køber.

 

I den udstrækning, Venue POS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Venue POS skadesløs i samme omfang som Venue POS ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.

 

I tilfælde af personskade forårsaget af varen og i tilfælde af skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er beregnet til ikke erhvervsmæssig anvendelse, er Venue POS ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens regler.

 

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden herom.

 

Et eventuelt produktansvar kan beløbsmæssigt ikke overstige det beløb, der udbetales fra Venue POS produktansvarsforsikring.

 

A11. MARKEDSFØRING

Venue POS er berettiget til i eget markedsføringsmateriale at anvende køber og leverancer til køber som reference.

 

A12. ÆNDRINGER

Venue POS forbeholder sig ret til at foretage ændring eller udskiftning af leverancer forudsat at sådan ændring eller udskiftning ikke har væsentlig negativ indflydelse på leverancens funktion eller kvalitet.

 

A13. PERSONDATA

Køber er ansvarlig for at persondatalovens bestemmelser, herunder bestemmelserne om sikkerhed, overholdes, og kan ikke gøre Venue POS ansvarlig herfor forudsat, at Venue POS overholder købers forskrifter.

 

A14. EJENDOMSRET, OPHAVSRET M.V.

Venue POS design og specifikationsoplæg, layout, tekstforslag o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Venue POS og må ikke uden Venue POS godkendelse overlades til tredjemand.

 

Hvad Venue POS har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, samt værktøj er Venue POS ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

 

Venue POS bevarer den fulde ophavsret til enhver leverance og køber opnår først brugsret til det leverede, når den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter er betalt.

 

A15. UNDERLEVERANDØRER

Venue POS er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

A17. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om aftalegrundlaget, herunder forståelsen og rækkevidden af disse salgs-og leveringsbetingelser afgøres ved byretten i Aalborg under anvendelse af dansk ret. Førnævnt lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler

 

B. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR HARDWARE

Dette afsnit B gælder for Venue POS salg og levering af varer (alle former for udstyr/hardware/produkter).

 

B 1. TREDJEPARTSPRODUKTER

For tredjepartsprodukter gælder der garanti- og/eller reklamationsbestemmelser svarende til dem, som Venue POS har modtaget fra Venue POS underleverandør/producent. Der henvises til de enkelte underleverandører/producenters til enhver tid gældende garanti- og/eller reklamationsbestemmelser.

 

B 2. AFHJÆLPNING AF MANGLER

Medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt afhjælper Venue POS i garanti- og/eller reklamationsperioden oprindelige mangler. Venue POS er altid uden ansvar for mangler som bl.a. skyldes konstruktion, udførelse eller ændringer foretaget af Køber, reparation udført af andre end Venue POS eller Venue POS autoriserede servicepartnere.

 

B 3. RETURNERING

Varer tages ikke retur, medmindre der indgås skriftlig aftale herom. Såfremt det aftales at varer kan returneres, skal retur-sendinger være i ubrudt og ubeskadiget original emballage med angivelse af originalfakturaens nummer og dato. Venue POS forbeholder sig ret til ved kreditering at foretage et fradrag af et returneringsgebyr på 15 % af fakturaværdien.

 

 

 

 

B 4. PRISER

B 4.1 Den endelige pris vil fremgå af Venue POS ordrebekræftelse, og prisen tillægges den til enhver tid gældende moms og andre gebyrer.

 

B 4.2 Venue POS forbeholder sig ret til prisændringer ved ekstraordinære prisstigninger, kursudsving, strejker, lockout og andre forhold, som Venue POS ikke selv er herre over, jvf. i øvrigt punkt A 2.

 

B 5. LEVERING

B 6.1 Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

 

B 7.2 Venue POS er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som Venue POS ikke er herre over, jf. i øvrigt punkt A 2.

 

B 7.3 Leveringsstedet er i mangel af anden særlig angivelse i ordrebekræftelsen Venue POS lager.

 

C. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR SOFTWARELICENS SALG

Dette afsnit C gælder for Venue POS salg og levering af softwarelicenser, herunder softwarelicenser medfølgende eller integreret i hardware. Gælder der for den leverede software særlige licensvilkår/-betingelser, gælder disse dog forud for nærværende afsnit C, uanset om den leverede software eller de særlige licensvilkår stammer fra tredjemand eller Venue POS. Softwarelicens aftaler samt evt. omfang af licens vedligehold og opdaterings aftaler specificeres i Software licens, vedligehold og opdateringsaftalen.

 

C1. BRUGSRETTEN

Mod rettidig betaling af det aftalte vederlag (licensafgift) giver Venue POS (licensgiver) Køber (licenstager) en ikke-eksklusiv, ikke overdragelig brugsret til det leverede software med eventuelt tilhørende moduler og skriftligt dokumentationsmateriale. Brugsretten er begrænset til købers eget brug for det aftalte antal brugere (user licens) og/eller den aftalte virksomhed (site licens). Licens typens anvendelses vilkår som f.eks. navngivne brugere samtidige brugere etc. angives på Software licens, vedligehold og opdateringsaftalen. Det leverede software har køber ret til at installere på det maskinel, der er ydet licens til jf. Software licens, vedligehold og opdateringsaftale.

 

C2. KOPIERING AF SOFTWARE

Køber er uberettiget til at kopiere softwaren eller dele heraf, bortset fra den ved installationen eller lovlige brug nødvendige kopiering.

 

C3. ÆNDRINGER

Køber er uberettiget til at foretage ændringer i software, herunder er køber uberettiget til at forestå eller lade forestå reverse engineering eller dekompilering af softwaren udover, hvad der måtte være tilladt i henhold til ufravigelig lovgivning, som finder anvendelse på disse licensvilkår.

 

C4. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Venue POS har ophavsret og enhver anden rettighed til det leverede software eller er berettiget til at sublicensere dette på vegne af tredjemand. Køber skal respektere Venue POS/tredjemands rettigheder og Køber er ansvarlig uden beløbsmæssig begrænsning for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af softwaren til tredjemand.

 

C5. OVERDRAGELSE

Køber er uberettiget til at sælge, udleje, udlåne, tillade brug af eller på anden måde overdrage eller overgive eksemplarer af softwaren eller brugsretten til softwaren til tredjemand.

 

C6. AFHJÆLPNING AF OPRINDELIGE FEJL

Køber er forpligtet til at gennemgå og afprøve softwaren umiddelbart efter levering.

Softwaren kan - som anden software - indeholde uhensigtsmæssigheder eller mindre fejl. Sådanne mindre fejl og uhensigtsmæssigheder betragtes som uvæsentlige, og berettiger ikke køber til afhjælpning eller andre mangelsbeføjelser. Venue POS vil tilstræbe, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder rettes i efterfølgende versioner af softwaren.

 

En oprindelig fejl i softwaren anses for væsentlig, hvis den indebærer, at væsentlige dele af softwarens funktionalitet ikke opfylder den medfølgende dokumentation, eller hvis den er til hinder for softwarens afvikling.

 

Såfremt køber skriftligt dokumenterer, at der foreligger en oprindelig og væsentlig fejl i softwaren, er Venue POS i indtil 1 måned efter levering af softwaren forpligtet til efter eget valg enten vederlagsfrit at levere en ny version af softwaren uden den væsentlige fejl, eller vederlagsfrit rette fejlen eller ophæve aftalen helt eller delvist og tilbagebetale det modtagne vederlag helt eller delvist mod tilbagelevering af samtlige Købers versioner og kopier af softwaren, manualer, tilhørende dokumentation m.v.

Køber er afskåret fra at gøre yderligere krav eller misligholdelsesbeføjelser gældende mod Venue POS. Med fejlrettelse sidestilles anvisning af forretningsgange eller anvendelsesmåder ("work arounds"), hvorefter fejlen ikke har væsentlig indvirkning på købers anvendelse af softwaren.

 

Softwaren gives i licens som den er og forefindes og uden andre tilsikringer, afhjælpningsforpligtelser eller misligholdelsesforpligtelser end de ovenstående. Venue POS yder således ingen garanti for, at drift og afvikling af softwaren vil være uden afbrydelser eller fejlfri, eller for, at softwarefejl kan eller vil blive rettet.

 

C7. KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RET

Venue POS er over for køber ansvarlig for, at softwaren ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Såfremt der rejses sag mod køber, hvorunder det gøres gældende, at en sådan krænkelse foreligger, er køber forpligtet til straks at give Venue POS underretning herom. Venue POS – eller den tredjemand fra hvem Venue POS har softwaren i licens – overtager herefter sagen og de med sagen forbundne omkostninger, og Venue POS har uigenkaldelig fuldmagt til for egen regning at gennemføre retssagen eller indgå forlig vedrørende de påståede krænkelser.

 

Såfremt der måtte blive givet dom i henhold til den pågældende tredjemands påstand, er Venue POS berettiget til efter eget valg enten at skaffe Køber ret til fortsat at benytte softwaren eller at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte softwaren med andet software, der i det væsentlige har samme funktionalitet eller ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning mod at tilbagebetale det af Køber erlagte vederlag. Køber kan i så fald ikke rejse yderligere krav mod Venue POS.

 

C8. SUPPORT

Mod rettidig betaling af det aftalte vederlag er applikations support tilgængelig på hverdage mellem 8.30 og 16, fredage dog kl. 15, med undtagelse af 24/12, 31/12, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag samt Grundlovsdag. Kontakt muligheder m.m. angives i den specifikke Software licens, vedligehold og opdateringsaftale. Der kan mod vederlag aftales udvidet åbningstid i applikationssupporten.

 

 

 

D. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LEVERANCE AF SERVICELØSNINGER

Dette afsnit E gælder for Venue POS salg og levering af Software as a Service (SaaS) løsninger i det omfang hvor Venue POS leverer løsning, hosting af løsning og support til løsningen. Gælder der for den leverede løsning særlige licensvilkår/-betingelser, gælder disse dog forud for nærværende afsnit E, uanset om den leverede ydelse eller de særlige ydelsesvilkår stammer fra tredjemand eller Venue POS.

 

D1. BRUGSRETTEN

Mod rettidig betaling af det aftalte vederlag giver Venue POS Køber en ikke-overdragelig, tidsbegrænset og ikke-eksklusiv brugsret til den leverede løsning. Brugsretten er begrænset til købers egen interne brug for det aftalte antal brugere (user licens) og/eller den aftalte virksomhed (site licens). Service- eller Saas løsningens anvendelsesvilkår som f.eks. navngivne brugere samtidige brugere etc. angives i Software licens, vedligehold og opdateringsaftalen.

 

D2. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Venue POS har ophavsret og enhver anden rettighed til den leverede løsning eller er berettiget til at sublicensere dette på vegne af tredjemand. Køber skal respektere Venue POS og/eller tredjemands rettigheder og Køber er ansvarlig uden beløbsmæssig begrænsning for tilsidesættelse af disse rettigheder.

 

D3. OVERDRAGELSE

Køber er uberettiget til at sælge, udleje, udlåne, tillade brug af eller på anden måde overdrage eller overgive løsningen eller brugsretten til tredjemand. Løsningen må ikke uden særskilt aftale med Venue POS herom, anvendes i forbindelse med Købers leverancer af hosting ydelser eller lignende.

 

D4. AFHJÆLPNING AF OPRINDELIGE FEJL

Køber er forpligtet til at gennemgå og afprøve løsningen umiddelbart efter levering. Løsningen kan - som andre software baserede produkter - indeholde uhensigtsmæssigheder eller mindre fejl. Sådanne mindre fejl og uhensigtsmæssigheder betragtes som uvæsentlige, og berettiger ikke køber til afhjælpning eller andre mangelsbeføjelser. Venue POS vil tilstræbe, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder rettes i efterfølgende versioner af løsningen.

 

En oprindelig fejl i løsningen anses for væsentlig, hvis den indebærer, at væsentlige dele af softwarens funktionalitet ikke opfylder den medfølgende dokumentation, eller hvis den er til hinder for løsningens afvikling.

 

Såfremt køber skriftligt dokumenterer, at der foreligger en oprindelig og væsentlig fejl i løsningen, er Venue POS forpligtet til efter eget valg enten vederlagsfrit at levere en ny version af løsningen uden den væsentlige fejl, eller vederlagsfrit rette fejlen eller ophæve aftalen helt eller delvist og tilbagebetale det modtagne vederlag helt eller delvist. Køber er afskåret fra at gøre yderligere krav eller misligholdelsesbeføjelser gældende mod Venue POS. Med fejlrettelse sidestilles anvisning af forretningsgange eller anvendelsesmåder ("work arounds"), hvorefter fejlen ikke har væsentlig indvirkning på købers anvendelse af løsningen.

 

D5. KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RET

Venue POS er over for køber ansvarlig for, at løsningen ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Såfremt der rejses sag mod køber, hvorunder det gøres gældende, at en sådan krænkelse foreligger, er køber forpligtet til straks at give Venue POS underretning herom. Venue POS – eller den tredjemand fra hvem Venue POS har softwaren i licens – overtager herefter sagen og de med sagen forbundne omkostninger, og Venue POS har uigenkaldelig fuldmagt til for egen regning at gennemføre retssagen eller indgå forlig vedrørende de påståede krænkelser.

 

Såfremt der måtte blive givet dom i henhold til den pågældende tredjemands påstand, er Venue POS berettiget til efter eget valg enten at skaffe Køber ret til fortsat at benytte softwaren eller at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte softwaren med andet software, der i det væsentlige har samme funktionalitet eller ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning mod at tilbagebetale det af Køber erlagte vederlag. Køber kan i så fald ikke rejse yderligere krav mod Venue POS.

 

D6. ADGANG TIL LØSNINGEN

Venue POS tilstræber en døgndriftsoppetid, dog eksklusive evt. driftsforstyrrelser der på forhånd er varslet som vedrører servicevinduer.

 

Ved driftsnedbrud forstås, at produktet er utilgængeligt via Internettet pga. fejl på Venue POS datacenter, herunder netværksudstyr, servere, m.v., til og med snitfladen hos Venue POS ISP.

 

Oppetid defineres som den tid, hvor Venue POS infrastruktur er tilgængelig for kunden, og inkluderer således ikke applikationer, udstyr eller faciliteter på kundens lokation, uanset om de måtte være leveret af Venue POS eller ej.

 

Ved beregning af oppetid tages ikke hensyn til nedbrud eller planlagte varslede driftsforstyrrelser, der er nødvendiggjort af softwareopdateringer eller øvrige vedligeholdelser.

 

D7. SUPPORT

Mod rettidig betaling af det aftalte vederlag er applikations support tilgængelig på hverdage mellem 8.30 og 16, fredage dog kl. 15, med undtagelse af 24/12, 31/12, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag samt Grundlovsdag. Kontakt muligheder m.m. angives i den specifikke Software licens, vedligehold og opdateringsaftale. Der kan mod vederlag aftales udvidet åbningstid i applikationssupporten.

 

D8. DRIFTSVAGT

Driftsvagten overvåger systemdriften i alle døgnets timer og griber ind ved fejl der har indvirkning på systemets fejlfrie afvikling. Driftsvagten er yderligere eskalations kanal for applikationssupporten.

 

D9. DATA

Kunden har fuld råderet over de data, der genereres - f.eks. som backup vedr. kundens brug af løsningen i aftalens løbetid.

 

D10. BACKUP

Backup foretages partielt og fuldt en gang i døgnet.